www.rsdhosp.go.th

งานบริการผู้ป่วยบอก

Written by Super User
Hits: 2706

แนวคิดการให้บริการ
          - แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก ให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป   ด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรค  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
       
 
 
 
 
 
 
          
ตารางการให้บริการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. (เวลาราชการ)