ปีงบประมาณ 2567

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลรัษฎา (รายละเอียด)
  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายละเอียด)
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    • รอบ 6 เดือน (รายละเอียด)
    • รอบ 12 เดือน (รายละเอียด)