ขั้นตอนการใช้ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการผ่านตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ “ตู้คีออส” (kiosk)

🔊🔊🔊 โรงพยาบาลรัษฎา เริ่มใช้ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการผ่านตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ “ตู้คีออส” (kiosk)
โดยใช้บัตรประชาชน แบบ Smart Card ยืนยันตัวตน เพื่อรับใบนำทางและรับคิวตรวจ

🎯ผู้ป่วยเก่า เคยมารับบริการ (ไม่มีนัด) มีขั้นตอนดังนี้
1. วัดความดันโลหิต
2. พบพยาบาลคัดกรอง
3. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ kiosk หากหลักฐานบัตรประชาชนเป็นเอกสารหรือบัตรอื่นๆ หรือเครื่องไม่อ่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
4. รับใบนำทางนั่งรอหน้าห้องตรวจ

🎯ผู้ป่วยใหม่ รับบริการครั้งแรก มีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ป่วยใหม่
2. วัดความดันโลหิต
3. พบพยาบาลจุดคัดกรอง
4. นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
5. รับใบนำทางยื่นรับคิวหน้าห้องตรวจ

🎯ผู้ป่วย “ระบบนัด” แผนกผู้ป่วยนอก มีขั้นตอนดังนี้

1. ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนและรับใบนำทาง ณ ตู้คีออส
2. นำใบนำทางยื่นที่โต๊ะพยาบาลหน้าห้องตรวจ
3. รอพบแพทย์
(กรุณามาตรงเวลาเพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอย)

🎯ผู้ป่วยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น

กรุณานำบัตรประชาชนและเอกสารใบส่งตัว พร้อมถ่ายสำเนาให้เรียบร้อย ติดต่อห้องบัตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ