ที่ตั้งโรงพยาบาล

                       โรงพยาบาลรัษฎา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยพื้นที่อำเภอรัษฎา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลรัษฎานั้น   ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 60 กิโลเมตร   โรงพยาบาลรัษฎา ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด ที่ 7.975948850881068  ลองติจูด ที่  99.63180368048326   โดยปัจจุบันมี นายแพทย์ชัยณรงค์ มากเพ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน 

              โดยโรงพยาบาลรัษฎา มีขอบข่ายงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพ ของประชากรในพื้นที่ อำเภอรัษฎา จำนวน 5  ตำบล คือ ตำบลคลองปาง ตำบลควนเมา ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองบัว และตำบลเขาไพร ซึ่งมีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด   คน โดยมีสถานพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 6 แห่ง